Behandling av personuppgifter på ullstad.com

Vi lägger stor vikt vid en trygg och korrekt behandling av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Webmaster är ansvarig för personuppgifterna som administreras av ullstad.com, såväl i registret över personer med tillträde till skyddade sidor som släktregistret.

Register över personer med tillträde till skyddade sidor

I registret finns uppgifter om namn, fullständig adress, epostadress samt huruvida personen önskar ta del av vårt nyhetsbrev.

Laglig grund för registret

Laglig grund för att upprätta registret är det avtal som ansökan om lösenord innebär.

Lagringstid

Alla personuppgifter gallras vid inaktualitet, dvs då du inte längre vill ha tillträde till de skyddade sidorna. Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter kan du själv göra detta när du loggat in under rubriken "Dina kontouppgifter" i menyn. Du kan också kontakta webmaster.

Släktregistret

Släktregistret är uppdelat i en öppen del som endast omfattar personer födda före 1920 och som dessutom är avlidna, och en del som kräver inloggning och som enbart personer som är relaterade till släkten Ullstad kan ges tillträde till.

Laglig grund

Korrekt förda genealogier utgör själva grunden för ullstad.com’s verksamhet. På ullstad.com beskrivs och värnas det historiska arv som är kopplat till familjen Ullstad och våra anor. Genealogierna är också av betydelse för forskningsändamål, såväl mer generell historisk forskning som släktforskning. Då släktregistret enligt ovanstående beskrivning innehåller uppgifter av allmänt intresse, utgör detta laglig grund.

Dina rättigheter som registrerad

Ingen skyldighet att lämna uppgifter

Du är inte skyldig att lämna de uppgifter som ullstad.com efterfrågar i våra formulär. Konsekvenserna av att du inte lämnar begärda uppgifter blir att ullstad.com inte kan fullgöra sina åtaganden, såsom att ge dig tillträde till lösenordsskyddade sidor respektive utskick av nyhetsbrev.

Rätt till rättelse och komplettering

Vill du ändra dina adress-/personuppgifter eller ta bort dina personuppgifter ur registret över personer med tillträde till skyddade sidor kan du själv göra detta när du loggat in under rubriken "Dina kontouppgifter" i menyn. Du kan också kontakta webmaster.

Vill du rätta eller komplettera uppgifter i släktregistret kontaktar du webmaster.

Rätt till begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller rätt att invända mot densamma. Sådana krav hanteras av webmaster.

Rätt att veta vilka personuppgifter som finns om dig

När du loggat in under rubriken "Dina kontouppgifter" i menyn har du tillgång till samtliga personuppgifter som finns om dig i vårt register.

Via webbsidan har du tillgång till all information som finns om dig i vårt register.

Rätt att veta varifrån uppgifterna kommer

Du har rätt att få veta varifrån de behandlade uppgifterna kommer, om inte från dig själv. Kontakta webmaster för information.

Rätt att klaga

Datainspektionen (snart Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Om du har invändningar eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen. Du hittar kontaktuppgifter till Datainspektionen på datainspektionen.se

Övriga frågor

Har du andra frågor om hur ullstad.com hanterar personuppgifter kontakta webmaster.

Är du säker på att du vill logga ut?