Erik Larsson

-(1737..)

Levnadsbeskrivning

Rusthållare i Stävesjö, Anderslöv (M).

Levde från 1695 i Sörby, Anderslöv (M). Levde 1701 på Sörby No:7, Anderslöv (M). Levde 1711 i Stävesjö, Anderslöv (M).

Han kallades Kung Erik. I filosofie magister J Hagerlöfs skrift "Försök till beskrifning öfwer Grönby Pastorat i Skåne" (1856) finns följande avsnitt:Om hjeltekonungen Carl XII:s besök i orten äro åtskilliga historier gängse. Af dem will det synas som om han efter landstigningen wid Stafsten den 13 Dec. 1715 tagit wägen genom dessa byar, samt sedermera under sin vistelse i Lund en och annan gång gjort en ridt ditned.Grönby byamän ägde i skogstrakten en wäl inhägnad beteshage, dit Carl lät utan byamännens hörande släppa sina Ryttarehästar, hwilka förtärde gräset och förstörde gärdesgårdarna. Härigenom gingo ägarna förlustige sin "hejda", enär de i sitt utarmade tillstånd ej orkade bekosta nytt stängsel.På Stäfwesjö bodde en bonde wid namn Eric Larsson, som åtskilliga gånger fick äran af Kung Carls besök. Ofta redo de i sällskap ut på twenne den förre tillhörige skimlar, och Eric ska hafwa stått särdeles högt hos sin kunglige gäst. Som ett bewis härpå säges Carl, wid en utskrifning af manskap från denna orten, hafwa förunnat Eric rättigheten att befria hwem han wille. Härigenom undsluppo flera resan till Norrige och Eric, som redan tillförene war en aktad man, fick genom denna händelse ett ännu större anseende bland bönderna, hwilka allmänneligen kallade honom "Kung Eric". Den grafsten, som för några år sedan sågs på Anderslöfs kyrkogård betäcka hans ben, är nu förstörd och han minne snart utplånat; men Kung Carls minne lefwer och lefwa skall så länge Swenska hjertan klappa.

Död efter 1737. Begravd på Anderslövs kyrkogård, Anderslöv (M).

Är du säker på att du vill logga ut?