Ejlert Kristensson

1630?-1694

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1630 på Malaretorp, Lemmeströ (M).

Levde 1684 på Malaretorp, Lemmeströ (M).

Folket på Malaretorpet hade bänk nummer 11 som sin kyrkbänk i Lemmeströ kyrka.

Ejlert är omnämnd på första sidan av Lemmeströ katekismilängd 1682-1744. Texten har tolkats till:

"Efter Hög öfrighets order hafva
Wii Kiyrkjans Soc Män uti Lemme
Strö Socken tillika med Substitu
ten låtit uppteckna oss som Ska
på predicken lydsna
ei för summa Guds tienesten
Och till Wittnes börd våra namn
undertecknat
Jacob Klockares Son, Hans,
Nils Mikalsson uti Illesiö,
Hans Lars dräng i ?
Lars Pålsson i Lemmeströ
Anders Pers dräng, ibm
Törkel Madzon, ibm
Lars Andersson, ibm
Nils Jönsson, ibm
Gat / Per Jönsson och i Lemmeströ
huus/ hans hustru Lemmeströ

Anders Persson
Carll Olsson
Per Jönsson
Per Mortensson
Jeppa Trulsson
Ejlert Christensson

Med den ransagning som jag har
holdet näst hver prædickendag
har jag derfört det saa wit at
ingen forsömmat höre paa
prædicken, dett attesterer
Nicolaus Fabricius"

Ejlerts bomärke, troligen från 1682.

Ejlert har också satt sitt bomärke under ett dokument daterat 1687 med beslut om böndernas tionde. Dokumentet finns i Lemmeströ kyrkbok C:1 1689-1777, fol 135, och där ser hans bomärke något annorlunda ut jämfört med i katekismilängden. Texten har tolkats till:

"Gudi till Ähra och Lof
Sampt til taksamhet emot Guds heliga ords och ?
tiänster, hafva wij meniga Soken Männ som ? och
Lov uthi Börringe och Lemmeströ Församblingar, in
gåt och samtykt med wår kiäre Siälasörjare och
Soken Präst Wördige och Wällärde Hr Nils Jönsson Fa-
bricius, at wij ? swijka den Samma godwillighet
emot honom som Wij och wåra Förmän hawa ?
emot hans Wördighets förmän Pastores Hr Lauritz och Hr
Rasmus samt flera, nembl. at wij förutom de andra Rät-
tigheter wij äwen wår Präst skyldiga, warom gifwa
honom ?-tijonde af föll och Kalwer. dok På at det
efter hans Enwärdighets löfte oss tilbindelse icke få
antingen af honom eller hans efterkommande
påbördats oss som någon Twång, långt mindre på
förts oss någon Orätter eller Olägenhet derförr
såsom det af nästför? Hr Johan Clausson
skedde, ? icke allenaste wille begära mehr
än Rätt, men än och med mackt och tvång wil-
le hafwa det som han begärade af föll och Kalwar
man när. Sådan godwillighet och förnöjelse bewij
sats oss förutinnan /: här efter såsom i alt an
nat hijt intil skedd är:/ Sålunda som oss lofwats
är, så ? wij oss också godwilliga och
werkligen uthan argeligt och uth. flugter och
willa gifwa Tijonde af föll och Kalwer, ger
oss wälträfliga, wår Guds Allsmäktighet
gifwa oss sin Wälsignelse der af, så det kan
upplöpa til någon godwillig Tijonde, ?
fundets, at det är först den Högsta Guds egen
förordnig, sedan wår Allernådigste Konungs
Hög?liga Benådning, at alt i sådant måste
ske här i Provincien Huur blifwa wid sin gambla
Pläg?, så vis det kan utan wårt af sam
ma ware wår kiäre Siälasörjare til någon
understöd i Sitt Huushåll, och hedersamma wäl
lofwat hos oss. Men de som icke giwer Kalwgen
skylld kunna icke undandraga sin plickt, at de
ju af rätt Skyldighet betala för de förflutna och
som den resterande Tijonde af föll och Kalwer
utan wid de med nogera TilSiun må ware
förbundna åhrligen giöra räkenskap för Sig
Och at detta på båda Sijdor kunna hållas
äro af detta beslut trende exemplarier upp-
rättade, det Ena, Som Pastor hos Sig Siälw
behåller, the ander twå som hos Lemmeströ
Färsambling bevarads, Hwilka alla 3 med
Wördige Hr Pastorens Underskrift och försäg
ling på Sin och alla efterkommandes wäg-
nar. Och på wår sijda för oss wåra efterkom-
mande med Fyra af Lemm Socken uthnämb-
de Mänds Namge och undersatta Bomär-
ken, bekräftade äro d 6 Martii 1687.

Nils Jönsson Fabricius

Carl Olsson i Lemmeströ
Matz Ågessön i Lemmeströ
Ejler Christenssön i Malaretorp
Hans Larsson i Birkesager
Adam Larss i Börringe
Matz ? i ?
Tobias Ebbessön i Lemmeströ
Ola Persson S. Börringe

Cum originali concordare testor //Julius"

Död 14 aug 1694 i Lemmeströ (M). Begravd 24 aug 1694 i Lemmeströ (M).

Är du säker på att du vill logga ut?